Sis ferits en el xoc de dos autobusos de la línia 55 al Poble Sec de Barcelona

  L’accident ha tingut lloc cap a les quatre de la tarda i la         Guàrdia Urbana investiga els fets


Sis per­so­nes, cinc viat­gers i un con­duc­tor, han resul­tat feri­des aquesta tarda, la majo­ria lleus, en el xoc de dos auto­bu­sos de la línia 55, al barri del Poble Sec de Bar­ce­lona, han infor­mat a EFE fonts de Trans­ports Metro­po­li­tans de Bar­ce­lona (TMB).

Aques­tes fonts han pre­ci­sat que el succés ha tin­gut lloc sobre les qua­tre de la tarda a l’encre­ua­ment dels car­rers França Xica i Radas, on hi ha un bucle en la ruta dels auto­bu­sos de la línia 55, que s’han cre­uat quan cadas­cun cir­cu­lava en sen­tit opo­sat a l’altre.

TMB ha indi­cat que es des­co­nei­xen les cau­ses que han pro­vo­cat el xoc, que s’inves­ti­garà a par­tir de l’ates­tat de la Guàrdia Urbana.

Un dels auto­bu­sos, que ha que­dat bas­tant danyat, ja ha estat reti­rat del lloc, men­tre que l’altre, ha con­seqüència de l’impacte, s’ha que­dat encas­tat a la bas­tida d’obres aixe­cat en un edi­fici de la zona.

Efec­tius dels Bom­bers de Bar­ce­lona ava­luen en aquests moments l’estat de la bas­tida i la con­veniència de des­en­cai­xo­nar l’autobús o, per con­tra, actuar pri­mer en el sis­tema tubu­lar per evi­tar la seva cai­guda en extreure el vehi­cle.

Els ferits han estat assis­tits per efec­tius del Sis­tema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han tras­lla­dat a dos d’ells als hos­pi­tals Clínic i Sagrat Cor de Bar­ce­lona. La resta, de caràcter lleu, han estat ate­sos al mateix lloc.

La línia 55 de TMB cobreix la ruta que va des de la plaça Cata­lana, al dis­tricte d’Horta-Hui­nardó, fins a la plaça Dante, al cos­tat de l’accés al funi­cu­lar de la mun­ta­nya de Montjuïc, a l’avin­guda Mira­mar.

Bombin antIbumping Securemme EVO K64

Leer más

Cerrojo de alta seguridad Lince 7930RSA

Leer más

Cerradura inteligente Tesa Assa Abloy

Leer más

Cerradura Invisible

Leer más

Cerrojo de seguridad Sidese

Leer más

Puertas de Seguridad

Leer más

Cerradura de bloqueo

Leer más

Ballestas

Leer más

Escudos Magnéticos

Leer más

Mirillas Digitales

Leer más

Cerrajeria Pueblo Seco Google

Leer más

Cerrajeria Pueblo Seco Site 123

Leer más

Cerrajeria Pueblo Seco Páginas Amarillas

Leer más

Cerrajeria Pueblo Seco Facebook

Leer más

PUERTAS PUEBLO SECO

Leer más

CERRAJERIA PUEBLO SECO YOUTUBE

Leer más

CERRAJERIA PUEBLO SECO YELP

Leer más

CERRADURAS PUEBLO SECO

Leer más

CERRAJERIA PUEBLO SECO PORTAL CERRAJEROS

Leer más

CERRAJERIA PUEBLO SECO LOCANTO

Leer más

Cerrajeria Pueblo Seco ueniweb

Leer más

Cerrajeria Pueblo Seco Starofservice

Leer más